Достъп до информация

Видове обществена информация

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти Видовете обществена информация са: ОФИЦИАЛНА: Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на…

Заявление за достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация се регистрират в деловодството на община Каварна – всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17:00 ч. или на e-mail: obshtina@kavarna.bg. Съдържание на заявлението за достъп до обществена информация Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа: 1. трите имена, наименованието и седалището на…

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Каварна за сферата на дейност на община Каварна

№ КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 1 Описание на правомощията на кмета и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация /Устройствен…

Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна

Приложение към Заповед № 790 от 26.11.2018г.      СПИСЪК на категориите информация  в Общинска администрация Каварна, подлежащи на класификация  като „служебна тайна“ № Съдържание Основание 1. Информация относно подготовка на икономиката и населението на общината  за отбрана,…