Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна

Приложение към Заповед № 790 от 26.11.2018г.     

СПИСЪК

на категориите информация  в Общинска администрация Каварна, подлежащи на класификация  като „служебна тайна“

Съдържание

Основание

1.

Информация относно подготовка на икономиката и населението на общината  за отбрана, която не е държавна тайна по смисъла на  Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

Чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) и приложение № 1 към ЗЗКИ.

2.

Планове, решения и протоколи от заседания на Общинския съвет по сигурност, съдържащи информация, непредставляваща държавна тайна по смисъла на ЗЗКИ.

Чл. 44 от ЗОВС.

3.

Кореспонденция със структурите на Министерството на отбраната по отношение отбраната  и сигурността, непредставляваща държавна тайна  по смисъла на ЗЗКИ.

Чл. 44  и §1, т. 6 от допълнителните разпоредби от ЗОВС.

4.

Информация, свързана с  режимното и ограничителното снабдяване на населението във военно време, която не е държавна тайна по смисъла на ЗЗКИ.

Чл. 43 от ЗОВС.

5.

Кореспонденция със структурите на Министерството на вътрешните работи по отношение отбраната и сигурността, непредставляваща държавна тайна  по смисъла на ЗЗКИ.

Чл. 152 от  Закона за Министерството на вътрешните работи.

6.

Информация във връзка с регистрирането, съхраняването и предоставянето на статистически данни, свързана с отбранително-мобилизационната подготовка на общината, на общата система на сигурност на  общината, със сигурността на  информационните системи или мрежи, специализирани анализи или друга информация, която не е държавна тайна.

чл. 27а, ал. 2 от Закона за статистиката.

7.

Протоколи и списъци от извършени проверки  в регистратурата за класифицирана информация, непопадащи  в класификацията  „държавна тайна“ по ЗЗКИ.

Чл. 26  от ЗЗКИ.

8.

Кореспонденция с ТД „ДАНС“ относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация.

Чл. 17, ал. 1, т. 8 от Закона за ДАНС.

9.

Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), непопадаща  в класификацията  „държавна тайна“ по ЗЗКИ.

Чл. 26  от ЗЗКИ.

10.

Заповеди, документи и материали, съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.

Чл. 26 от ЗЗКИ.

11.

Писма и информация, получена от други организационни единици  с гриф за сигурност  „за служебно ползване“ и документи по тях, оформени съгласно изискванията на ЗЗКИ.

 

ЗЗКИ и т. 4 от Задължителните указания на ДКСИ относно класифицирането като служебна тайна.