Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна -протокол №2

ПРОТОКОЛ №2

на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 105/15.01.2017г. на кмета на община Каварна за определяне датите и часовете за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна
Днес, 07.03.2017г. от 14.00ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 29, се проведе заседание на конкурсната комисия във връзка с  II етап - представяне на програмата за развитие и дейността на „Каварна” ЕООД за 3- годишен период.
 
След  представянето  на програмите, комисията прие следното:
     

РЕШЕНИЕ:
         

 I. Допуска до  III етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следните участници:

1.Участник под №1 Елка Николова Маринова;
2 .Участник под №2 Тихомир Георгиев Василев;

II. Допуснатите кандидати да се яват на 09.03.2017г. от 14.00ч в Община Каварна, ул.”Добротица” №26, за събеседване.


Комисия:
Председател: Митко  Недев: /п/
Членове:        Миглена Георгиева: /п/
                       Адриан Ялнъзов:  /п/
                       Валентин Великов : /п/
                       Мемиш Мустафов: /п
                                                                                                                     Дата: 07.03.2017г.