Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

П Р О Т О К О Л №1

на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 105/15.01.2017г. на кмета на община Каварна за определяне датите и часовете за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Днес, 02.03.2017г. от 14.04ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 29, се проведе заседание на конкурсната комисия във връзка с  I етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и програмата за развитие и дейността на „Каварна” ЕООД  за 3-годишен период.
След разисквания комисията прие следното:
     

РЕШЕНИЕ:
         

I. Не допуска до II етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следните участници:

1 Участник под №3 Веселин Тодоров Василев- поради липса на доказателства за наличие на управленски опит-минимум 3 години, съгласно т.2.1 абзац трети от Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна с определени основни изисквания към кандидатите;

II. Допуска до  II етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следните участници:
1.Участник под №1 Елка Николова Маринова;
2 .Участник под №2 Тихомир Георгиев Василев;

III. На недопуснатите участници до II етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна  да бъдат върнати пликовете с Програма за развитието и дейността на „Каварна" ЕООД град Каварна за тригодишен период;

IV.Допуснатите кандидати да се яват на 07.03.2017г. от 14.00ч в Община Каварна, ул.”Добротица” №26 за представяне на програмата за развитие и дейността на „Каварна” ЕООД за 3- годишен период.
Комисия:
Председател: Митко  Недев: /п/
Членове:        Миглена Георгиева: /п/
                       Адриан Ялнъзов:  /п/
                       Валентин Великов : /п/
                       Мемиш Мустафов: /п
                                                                                                                     Дата: 02.03.2017г.