Списък на допуснатите до втори етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Kомисията за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

I. Не допуска до II етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следните участници:

1.   Веселин Тодоров Василев - поради липса на минимум 3 години управленски опит; 
2.  Елка Николова Маринова - поради реализирани негативни отрицателни резултати по време на  управляваното от нея търговско дружество;
3.  Тихомир Георгиев Василев - поради реализирани негативни отрицателни резултати по време на  управляваното от него търговско дружество ; 
4. Санда Димитрова Димитрова - поради реализирани негативни отрицателни резултати по време на  управляваното от нея търговско дружество ; 
 5. Цветомира Иванова Цветанова - поради липса на минимум 3 години управленски опит; 

 II. На недопуснатите участници до II етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна  да бъдат върнати пликовете с Програма за развитието и дейността на „Каварна" ЕООД град Каварна за тригодишен период;