Декларация по чл. 75, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци

Срокове:

В срок до 3 месеца от влизането в сила решението на Общински съвет – Каварна за приемане на план-сметка за текущата година.

Необходими документи:

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация за оттегляне

Изтегли образец на декларация за корекция