Декларация по чл. 78, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

Срокове:

До 31 октомври на предходната година

Необходими документи:

- Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства.

- Договор сключен с фирма притежаваща разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на услугите по местонахождение на имота.

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация