Административно-технически услуги "Общинска собственост и Земеделие"

5004-Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: 1. Искане по образец 2. Нотариален акт 3. Решение на ПК-Каварна 4. Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/. 5. Скица от отменения  КП на м-т “Къзалюк баалар“ 6. Скица от одобрения  ПУП-ПРЗ за комплекс “Младост-II“ 7. Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на...