НС-2022-Заповед № 871/01.09.2022 г. на кмета на община Каварна за определяне на места за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

ЗАПОВЕД №871/01.09.2022г. гр. Каварна,

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал.1 т.4 от ЗМСМА, чл. 183 ал. 3 от Изборния кодекс.

 

 ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Определям места за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022г.:

- На сгради, огради и витрини –с разрешение на  собственика или управител на обекта.

 • Табла за афиши
 1. Забранявам поставянето на агитационни материали във всички сгради на общинска администрация, както следва:
  • ул. „Добротица” № 26
  • ул. „Добротица” № 27
  • ул.”Хаджи Димитър” № 46, административна сграда
  • сгради на кметства и кметски наместничества
 2. Забранявам провеждането на предизборна агитация в общинските учреждения и институции.
 3. По решение на РИК, агитационните материали, поставени на неразрешени места да се премахват или изземват от кмета на общината или кметство или кметски наместник при необходимост и със съдействието на органите на РУ на МВР Каварна към ОД на МВР-Добрич. В изборния ден премахването и изземването на такива материали става от СИК, ако те са в непосредствена близост до изборните помещения по-малко от 50 м.
 4. Партиите и коалициите, участвали в изборите за   Народно събрание на 02.10.2022г.  в 7 дневен срок след изборния ден (09.10.2022г.) да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК Добрич, кметовете, кметските наместници, началника на РУ на МВР Каварна към ОД на МВР-Добрич и средствата за масово осведомяване.

Контрола по изпълнението възлагам на секретаря на общинска администрация

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА

Кмет на Община Каварна