Заповед №801/11.08.2022г - Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 02. 10. 2022г. в община Каварна

ЗАПОВЕД

№801/11.08.2022г  гр.Каварна, 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал. 3 от Изборния кодекс.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 02. 10. 2022г. в община Каварна както следва :

 

  • Ритуална зала – секции с номера 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14;

  • Административна сграда в кв. „Х. Димитър” – секции с номера 3, 4, 12;

  • Бивш клуб на пенсионера „Радка Чаушева” – секция 5, 6, 7, 13.

 

В останалите населени места на общината избирателните списъци се обявяват в кметствата или търговски обекти на РПК „Съгласие”.

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица, кметовете и кметски наместници, РИК Добрич и да се огласи в местните средства за масова информация.

Контролът по изпълнението на същата възлагам на секретаря на общинска администрация.


Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., и на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, Ви каня на консултация за сформиране състава на секционните избирателни комисии на 24.08.2022г. (сряда) от 14:00 часа в залата на общинска администрация Каварна на ет. 1.