Местни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

За да проверите своите задължения за местни данъци и такси, Ви е необходим индивидуален ПИН код, който се получава лично от отдел "Местни данъци и такси" - община Каварна или с искане, подписано с електронен подпис и изпратено на официалната електронна поща на общината /услугата е безплатна/. Ако вече сте получили своя ПИН код, тук можете да проверите своите задължения за местни данъци и такси.

Места и начини за плащане

Вашите задължения можете да заплатите чрез: касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител банков превод ИЗИПЕЙ Български пощи Банка ДСК ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Банкова сметка: Вид на задължението Обслужваща банка BIC IBAN Код за вид…

Нормативна уредба

  Закон за местните данъци и такси Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Решение на Общински съвет за определяне на промил ТБО - Решение № 31 по Протокол № 5 от 30.12.2019г. 

Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица: С влизане в сила на решението на…

Контакти

Адрес:  Отдел "Местни данъци и такси" Община Каварна ул. "Добротица" 26 9650 гр. Каварна   Област Добрич       Телефони:   Справки за плащания:  +359 570 81807   Справки по декларации и услуги:   +359 570 81808 +359 570 81809 E-mail: mdt@kavarna.bg