Услуги и декларации - необходими документи, срокове, такси, образци

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

07.04.2021

Декларация се подава на основание чл. 61х от ЗМДТ от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници. Кога се подава данъчна декларация: При започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.  За промените в обстоятелства, които имат значение за определянето на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с...

Декларация по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси, за притежаване на куче

07.04.2021

Срокове: На 31 март изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче. Необходими документи: Паспорт Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение. Пълномощно /при необходимост/. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация

Декларация по чл. 78, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: До 31 октомври на предходната година Необходими документи: - Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства. - Договор сключен с фирма притежаваща разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на услугите по местонахождение на имота. - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице; ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в...

Декларация по чл. 78 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: До 31 октомври на предходната година Необходими документи: - Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства. - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице; ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез...

Декларация по чл. 75, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: В срок до 3 месеца от влизането в сила решението на Общински съвет – Каварна за приемане на план-сметка за текущата година. Необходими документи: - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице. Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация за оттегляне Изтегли образец на...

Декларация по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: До 31 октомври на предходната година Необходими документи: - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

07.04.2021

Срокове: На 30 януари изтича срокът, в който лицата подават декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година. Необходими документи: - Пълномощно /при необходимост/. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за...

Декларация по чл. 61 н, от ЗМДТ за облагане с патентен данък

07.04.2021

Срокове: На 31 януари изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък подават декларации. Патентен данък се внася на четири равни вноски: първа вноска           до 31 януари втора вноска            до 30 април трета...

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

07.04.2021

Срокове: Данък МПС се внася на две равни вноски: първа вноска      до 30 юни втора вноска      до 31 октомври При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5% отстъпка. Необходими документи: документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения...

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

07.04.2021

Срокове: Данък МПС се внася на две равни вноски : първа вноска      до 30 юни втора вноска      до 31 октомври При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5% отстъпка. Необходими документи: документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за...