Услуги и декларации - необходими документи, срокове, такси, образци

Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

07.04.2021

Декларация се подава при: настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за...

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

07.04.2021

Декларацията се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходими документи: констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията констативен акт чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията Изтегли образец на декларация Услугата може да бъде заявена по...

Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

07.04.2021

Срокове: ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски първа вноска        до 30 юни втора вноска        до 31 октомври При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5% отстъпка. Декларация се подава при: придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по...