Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на Община Каварна

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна

КАНИ

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 01.04.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала, ет.1 на Община Каварна на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2022г. на Община Каварна

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои приемането на бюджета на Община Каварна за 2022 г.

 Разработването и приемането на общинския бюджет са най-важните решения за по нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения в периода от 24.03.2022г. до 31.03.2022г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес obshtina@kavarna.bg   

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2022г. са публикувани на адрес www.kavarna.bg , в секция  „Бюджет и финанси“.

Материалите по проекта за бюджет за 2022 г. са на разположение на гражданите в заседателната зала, ет.2 на Община Каварна .

ОЧАКВАМЕ ВИ !