Съобщение за инвестиционно предложение на "ГРАМО ПАРТС" ЕООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в ПИ № 35064.501.2493 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна и изработване на ПУП-ПЗ на същия имот“ с възложител „ГРАМО ПАРТС“ ЕООД  ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 306 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 31.10.2022 г. до 14.11.2022 г. вкл.

 Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.