Обяви и съобщения

Съобщение до „Джеф апд тина пропърти“ ООД

Обяви и съобщения | 01.12.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на „Джеф апд тина пропърти“ ООД , в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.1187 по КККР на с. Българево), че е издадена Заповед № 1071/03.11.2022 г. на...

Съобщение до Пламен Бетовски

Обяви и съобщения | 01.12.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Пламен Бетовски , в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 07257.50.36 по КККР на с. Българево), че е издадена Заповед № 1071/03.11.2022 г. на Кмета на община Каварна, с...

Обявление за издадена Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VII в кв. 9 по РП на с. Селце, община Каварна. Обявление за издадена Заповед № 1145/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1145/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за част от кв. 61 по РП на с. Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 07257.501.615 по КК и КР на с. Българево, община Каварна. Обявление за издадена Заповед № 1146/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1146/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ Х и УПИ XI в кв. 4 по РП на с. Могилище, общ. Каварна.

Обяви и съобщения | 01.12.2022

Обявление за издадена Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VII в кв. 9 по РП на с. Селце,...

Уведомление за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 24.11.2022

Във връзка с предстоящото определяне на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и на основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица и организации, че е изготвен Проект на План-сметка за определяне на размера на разходите и приходите от такса битови отпадъци за 2023 г. Проектът на План-сметката за...

Обявление за издадена Заповед № 1113/17.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 21.11.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1113/17.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 12173.100.4 по КК и КР на с. Вранино, община Каварна.

Обявление за издадени заповеди

Обяви и съобщения | 16.11.2022

Обявление за издадена Заповед № 1106/16.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1106/16.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Изграждане на уличен водопровод от...

Обявление за издадена Заповед

Обяви и съобщения | 16.11.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1107/16.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-91 в кв. 18 по РП на с. Селце, общ. Каварна.

Съобщение до Петър Матеев

Обяви и съобщения | 15.11.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Петър Матеев, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имоти с идентификатори 07257.501.1186 и 07257.501.1184 по КККР на с. Българево, че е изработен проект за подробен устройствен план...

ПОКАНА за участие в информационна среща на тема: Енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

Обяви и съобщения | 15.11.2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Община Каварна има удоволствието да покани всички заинтересовани лица за участие в информационна среща, която ще се проведе на 16 ноември (сряда) 2022 г. от 17:00 часа в Голяма заседателна зала, етаж 1, в сградата на община Каварна.   Информационната среща е във връзка с предстоящо отваряне на инвестиционната програма по процедура BG-RRP-4.023 –...

Съобщение до н-ци на Димитър Атанасов

Обяви и съобщения | 14.11.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на н-ци на Димитър Атанасов, в качеството им на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственици на имот с идентификатор 57681.501.71 по КККР на с. П.Чунчево), че са издадени Заповед № 1099/14.11.2022 г. и Заповед...