Обяви и съобщения

Обявления за издадени заповеди

Обяви и съобщения | 14.11.2022

Обявление за издадена Заповед № 1094/14.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1094/14.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 12173.100.46 по КК и КР...

Съобщение до Елица Сребкова

Обяви и съобщения | 04.11.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Елица Сребкова, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.1164 по КККР на с. Българево, че е изработен проект за подробен устройствен план –изменение на...

Обявление за издадена Заповед № 1047/02.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 03.11.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1047/02.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XV-96 в кв. 70 по РП на с. Българево, общ. Каварна.

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви и съобщения | 02.11.2022

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен (захранващ) водопровод за поземлен имот ПИ с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна . Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции” при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за...

Съобщение за инвестиционно предложение на "ГРАМО ПАРТС" ЕООД

Обяви и съобщения | 31.10.2022

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба...

Обявление - Проект на наредба №6

Обяви и съобщения | 24.10.2022

На основание  чл.26, ал.3  от Закона за нормативните актове, Община Каварна, Обявява - Проект за  Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна  ведно с приложенията и мотивите към нея  в  сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg секция- Общински съвет, раздел- Проекти за...

Съобщение до Валентин Димитров

Обяви и съобщения | 21.10.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Валентин Димитров, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.1057 по КККР на гр. Каварна, че е изработен проект за подробен устройствен план –план за...