Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 998/17.10.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 17.10.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 998/17.10.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 12173.501.84 по КК и КР на с. Вранино, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 999/17.10.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.10.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 999/17.10.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ I-488 в кв. 80 по РП на СО Топола, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 996/14.10.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 14.10.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 996/14.10.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07257.52.595 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 995/14.10.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 14.10.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 995/14.10.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 11003.124.1 по КК и КР на с. Видно, общ. Каварна.