Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 994/14.10.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 14.10.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 994/14.10.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ за „Техническа инфраструктура сервитут на водопровод захранващ УПИ II-631 по РП на с. Българево, общ. Каварна“.

Обявление за издадена Заповед № 993/14.10.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 14.10.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 993/14.10.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ с идентификатор 07257.501.148 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

Публичен търг с явно наддаване за банкомати

Обяви и съобщения | 13.10.2022

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА на 03.11.2022г. от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на терени с площ от по 1,00 кв.м  с обособени  петна по чл. 56 от ЗУТ  съгласно схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, за поставяне на временни преместваеми обекти - банкомати,  както следва: 1.Терен на...

Публичен търг с явно наддаване в с. Вранино

Обяви и съобщения | 13.10.2022

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА на 03.11.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на две помещения с обща площ  20,00 кв. в източната част на първи етаж на „Здравна служба“, находяща се в недвижим имот с идентификатор № 12173.501.115.1 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна  - публична общинска...

СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА

Обяви и съобщения | 11.10.2022

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на обект „Дървена барака“, че е издадена Заповед № 979/10.10.2022 г. на Кмета на община Каварна за премахване на незаконосъобразно поставения преместваем обект „Дървена...

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви и съобщения | 11.10.2022

Във връзка с организацията на административното обслужване, Община Каварна съобщава на всички заинтересовани лица, че прием на заявления за административно – технически услуги се осъществява единствено на гише от служител в деловодството на Общинска администрация.   Прием на граждани  от служителите в отдел „Общинска собственост“ /с изключение на служителя на гише/,...

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Обяви и съобщения | 07.10.2022

На 24 и 25 октомври 2022 г. (понеделник и вторник) „Елтехресурс” АД, съвместно с Община Каварна, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на територията на община Каварна. Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 21.10.2022 г. подадат заявка за извозване на...

Съобщение до н-ци на Димитър Атанасов

Обяви и съобщения | 05.10.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на н-ци на Димитър Атанасов, в качеството им на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственици на имот с идентификатор 57681.501.71 по КККР на с. П. Чунчево, че са изработени проекти за подробен устройствен план...