МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Проект "Патронажна грижа"

15625828665d231f5211611.jpg

undefined                                                                                          undefined

 

Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура BG05М9ОР001-2.040 oт 11.06.2019 г. „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

֍ Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

֍ Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

 

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • - възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
  • - хора с увреждания и техните семейства.

 

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината  - бенефициент по проекта. СРОК ДО 07.08.2019 Г.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

 

Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  „Домашен чистач/санитар”, по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта.

Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). СРОК ДО 07.08.2019 Г.

   Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите „Медицински.специалист” и „Психолог” по проекта подават заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта, като прилагат към него документ за специалист. СРОК ДО 07.08.2019 Г.

На лицата подали заявления в Община  Каварна  за  ползване на услуга патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  се изготвя  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа от специалист на Община Каварна, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 40 потребители на почасови здравно-социални услуги.

С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които трябва да полагат почасови грижи за потребителите.

С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.

 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

  • Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно.
  • Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена реинтеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.

 

За контакти: тел. 0570/81834

 Иво Георгиев; Мария Тинева

Прикачени файлове