Обявление за издадена Заповед № 1113/17.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1113/17.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 12173.100.4 по КК и КР на с. Вранино, община Каварна.