Обявление за издадена Заповед № 274/11.03.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 274/11.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КК и КР на с. Вранино, общ. Каварна.