Обявление за издадени заповеди

Обявление за издадена Заповед № 1106/16.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1106/16.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Изграждане на уличен водопровод от съществуващия по ул. „25-ти септември” в имоти с идентификатори 35064.501.9583, 35064.501.9688 и 35064.501.9587 по КККР на гр. Каварна, община Каварна за захранване на УПИ XXV-69 в кв. 124 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна ”.

Обявление за издадена Заповед № 1108/16.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1108/16.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ Х и УПИ ХIV-1593 и УПИ XXX-3037 в кв. 10 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 1109/16.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1109/16.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV с 13 бр. нови СБС, електрозахранена от съществуващ размножителен шкаф ШК монтиран до МТП № 2 Топола и електромерно табло тип ТЕМО монтирано на стълб № 14 пред УПИ XVII, кв. 36 (идентичен с ПИ 72693.510.757), по плана на СО Топола“.