Обявление за издадена Заповед № 270/10.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 270/10.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV с 15 бр. нови СБС, електрозахранена с кабелна линия от КТП № 2 Топола и електромерни табла тип ТЕМО монтирани на стълб № 15 пред ПИ 72693.512.539 и стълб № 15.2 пред ПИ 72693.512.476“ по РП на с. Топола, общ. Каварна.