Обявление за издадена Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VII в кв. 9 по РП на с. Селце, община Каварна. Обявление за издадена Заповед № 1145/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1145/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за част от кв. 61 по РП на с. Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 07257.501.615 по КК и КР на с. Българево, община Каварна. Обявление за издадена Заповед № 1146/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1146/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ Х и УПИ XI в кв. 4 по РП на с. Могилище, общ. Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1144/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VII в кв. 9 по РП на с. Селце, община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 1145/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1145/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за част от кв. 61 по РП на с. Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 07257.501.615 по КК и КР на с. Българево, община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 1146/30.11.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1146/30.11.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ Х и УПИ XI в кв. 4 по РП на с. Могилище, общ. Каварна.