Продължава набирането на желаещи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”

undefined                                                                                                                   undefined                                                                   

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Община Каварна съобщава, че във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, продължава набирането на кандидати за:
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
-Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
-Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
- възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
- хора с увреждания и техните семейства. 

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината  - 312 стая на 2 - ри етаж на община Каварна. 
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

Кандидатите за Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  „Домашен чистач/санитар”, по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината - 312 стая на 2 - ри етаж на община Каварна. Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).
Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите „Медицински.специалист” и „Психолог” по проекта подават заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината - 312 стая на 2 - ри етаж на община Каварна, като прилагат към него документ за специалист.
 
Краен срок за подаване на документи е до 17.12.2019 г.

На лицата подали заявления в Община  Каварна  за  ползване на услуга Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  се изготвя  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа от специалист на Община Каварна, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 40 потребители на почасови здравно-социални услуги.
С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които трябва да полагат почасови грижи за потребителите. 
С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и в общината - 312 стая на 2 - ри етаж 

За контакти: тел. 0570/818 34
Иво Георгиев, Мария Тинева

Прикачени файлове