Съобщение до н-ци на Димитър Атанасов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на н-ци на Димитър Атанасов, в качеството им на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственици на имот с идентификатор 57681.501.71 по КККР на с. П.Чунчево), че са издадени Заповед № 1099/14.11.2022 г. и Заповед 1100/14.11.2022 г. на Кмета на община Каварна, с които са одобрени проект за подробен устройствен план – план за регулация /ПР/ за ПИ 57681.501.73 по КК и КР на с. П.Чунчево, общ. Каварна и проект за подробен устройствен план – план за регулация /ПР/ за ПИ 57681.501.72 по КК и КР на с. П.Чунчево,общ. Каварна .Заповедите подлежат на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.