Съобщение до Петър Матеев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Петър Матеев, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имоти с идентификатори 07257.501.1186 и 07257.501.1184 по КККР на с. Българево, че е изработен проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VI-416, УПИ VII-416, УПИ VIII-475 и УПИ X-475 в кв. 22 по РП на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР за УПИ VI416, VII416, VIII475 и X475 в кв. 22 по регулационния план /РП/ на с. Българево, общ. Каварна се предвижда промяна на вътрешните им регулационни линии и образуване на три нови самостоятелни УПИ. С предложението за ПУП – ПЗ за новообразуваните УПИ в кв. 22 по регулационния план /РП/ на с. Българево, общ. Каварна се определят ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Жм“ и следните устройствени показатели: П застр. < 60%, П озел. > 40%, К инт. < 1.2, H < 10 м. и начин на застрояване „е“. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.