Съобщение до "Планидо" ЕООД

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на „Планидо“ ЕООД представлявано от Георги Григоров, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.600.159 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед № 292/17.03.2022 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IV-79 и УПИ I-79 в кв.4 по регулационния план на КК „Карвуна“, общ. Каварна. Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.