Съобщение до Теодор Вълканов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Теодор Вълканов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.79 по КККР на с. Камен бряг, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI в кв. 13 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич.С плана за регулация се предвижда съвместяване на имотните с регулационни линии на УПИ VI в кв. 13 по регулационния план /РП/ на с. Камен бряг, община Каварна. С плана за застрояване за  новообразувалия се УПИ в кв. 13 по регулационния план /РП/ на с. Камен бряг, община Каварна със определени ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Жм” при следните условия: П застр. ≤ 40%; К инт. ≤ 1.0; П озел. ≥ 50%; h ≤ 3 ет. (≤ 10м); Начин на застрояване – „е”. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването  на настоящото съобщение.