Съобщение до Желязко Тодоров

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Желязко Тодоров, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 12173.501.192  по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КК и КР на с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич. С предложението за ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КК и КР на с. Вранино, общ. Каварна се предвижда урегулирането му, като се образува един нов самостоятелен УПИ  в обхвата на кв. 21 по плана на с. Вранино, общ. Каварна, идентичен с ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КК и КР на с. Вранино, общ. Каварна. С предложението за ПУП – ПЗ за новообразувания УПИ в кв. 21 по плана на с. Вранино, общ. Каварна, идентичен с ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КК и КР на с. Вранино, общ. Каварна се предвиждат ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Пп“ и следните устройствени показатели: П. застр. до 80%, К. инт. до 2.5, П. озел. от 20% и H до 10 м. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването  на настоящото съобщение.