Детска градина "Калиакра" с. Българево

IMAG0023.JPG

Детска градина "Калиакра" с. Българево, община Каварна е открита на 27.11.1976г. Сградата е преустроена от основно училище в детска градина. Дворът на градината е оборудван с детска площадка, люлки, пързалки, катерушки.

Просторните пет занимални са се огласяли от звънливите 120 детски гласчета. Веселият смях е ехтял, благодарение на добрия колектив, който създава бившия директор г-жа Пенка Ангелова. В настоящият момент в детската градина се осъществява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на 16 деца в една разновъзрастова група. Две от децата са от ромски произход, две пътуват от с. Свети Никола, а останалите са от с. Българево. Детската градина разполага с методичен кабинет, богат с нагледни материали, табла, картини, дидактични игри. Физкултурният салон е обзаведен с подвижни и неподвижни уреди , спомагащи за двигателното развитие на децата.

Сградата е газифицирана, разполага с модерна кухня и спомагателни сервизни помещения. Колективът на детската градина осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, акцентувайки на значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и чрез взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Детската градина участва в редица проекти:

- ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0100-C001 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за етническа толерантност” – 2013г.;

- ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001- „Квалификация на педагогическите специалисти” – 2013 г.;

- ПРОЕКТ BG06-219 „Шанс за всяко дете”

Сътрудничество с: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – „ Съвременни методически практики в детската градина” – 2013г.; Издателство Просвета – Съвременни форми на интегриране на взаимодействието в предучилищна възраст – 2014г.;

Участия: Информационна кампания организирана от Центъра за образование, култура и екология 21 – „Живот без насилие”–за намаляване на домашното насилие чрез повишаване на информираността и знанието сред ромската общност и други уязвими групи” – 2016 г. Център за образование, култура и екология 21 – „ Живот без насилие – информационна кампания за намаляване на домашното насилие чрез повишаване на информираността и знанието сред ромската общност и други уязвими групи” – 2016 г.;

 Директор:  Станислава Парушева

Адрес:  

9660 с. Българево
Община Каварна
ул. “Първа” № 42

Телефон: 

0570

42581

е-mail: cdg_kaliakra_kavarna@abv.bg