Основно училище "Йордан Йовков" - гр. Каварна

13247683_634533206699631_7909516618751822151_o.jpg

Основно училище „Йордан Йовков“ вече тридесет години осигурява качествено образование, сигурност, развитие на заложбите и талантите на своите възпитаници.

Четиридесет и един членният колектив успешно изгражда облика му на престижно учебно заведение, гарантиращо съвременни знания и умения.

Училището е изцяло ремонтирано по общински проект. Разполага с пет кабинета, оборудвани с интерактивни дъски, мултимедийна зала, два компютърни кабинета, два физкултурни салона – за среден и начален курс.

От ноември 2013 година ОУ „Йордан Йовков” е носител на „Зелен флаг” и работи по международна програма “Екоучилища” , която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Тази програма предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS.

Училището е член на националния ученически екопарламент и на Български младежки воден парламент.

Успешно реализирани проекти:

• „Екоучилище в училището“ по НП „Училището-желана територия на МОН“ - Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” (2017-2018 год.);

• „Училищна академия : Наука, изкуство, спорт” – ОП Развитие на човешките ресурси, бюджетна линия ”Да направим училището привлекателно за младите хора (2008-2009 год);

• Екоучилище „Green World” – ЕФР № SH-K-B/2-2.2-002 – „Развитие на рибарските области”; (2014-2015);

• BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" „Заедно учим, играем, творим“ по НП „Училището-територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”- оборудвана модерна стая за отдих на малките ученици. Тя разполага с художествена литература, настолни игри, кът за спортни занимания. Игротеката дава възможност за пълноценна почивка и същевременно създава условия за провеждане на учебни занятия в нестандартна обстановка.

• „ПО ЙОВКОВСКИ РАЗЛИЧНИ-ТОЛЕРАНТНИ И ДОБРИ” по НП на МОН, „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, Модул „Ритуализация на училищния живот“ (2019-2010)

• НП „С грижа за всеки ученик” (2009-2016) • Обичам природата и аз участвам“ - Министерство на околната среда и водите и ПУДООС -2014 год.

• „Да намалим отпадъците“-проект на ЕС по международна програма „Екоучилища“ (2014-2015)

• Пилотен проект : DCI-NSAED/2014/339-207 –  "Да се храним разумно" (2015-2016) с участието на девет европейски държави. През месец октомври 2016 година, представител от училището ще присъства на форум за резултатите от проекта в Прага

Одобрени за финансиране проекти за учебната 2016-2017 година:

• Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ по НП на МОН „Ученически олимпиади и състезания“

• „Да намалим отпадъците“-проект на ЕС по международна програма „Екоучилища

Проекти, по които кандидатства училището:

• „Традициите-път към толерантност“ , Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства на ЦОИДЕУМ

• „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“-по по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Наши възпитаници са носители на престижни награди от национални и международни литературни конкурси и конкурси за изобразително изкуство, спортни отличия. Наша гордост са учениците завоювали челни позиции в олимпиади и математически и чуждоезикови състезания на училищно, областно и национално ниво (БЕЛ- 2012 и 2016 година).

Следването на добрите традиции и новаторството в обучението гарантират успех в по-нататъшното образование.

Адрес:

9650 гр. Каварна

ул. "Кирил и Методий" № 17

Телефон: 0570 98918

e-mail: yovkov_kavarna@abv.bg

Директор: Андон Андонов