Център за специална образователна подкрепа-Каварна

1.jpg

От  01.08.2017г. ПУИ”Любен Каравелов” е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа. ЦСОП – гр.Каварна е център за подкрепа за личностно развитие, създаден по реда на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Центърът извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици,  за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; педагогическа и психологическа подкрепа; прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците със специални образователни потребности; обучение на деца и ученици със СОП в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация - специалност „ Работник в производство на кулинарния изделия в заведения за хранене и развлечения”.
В ЦСОП - гр. Каварна се извършва и дейност на ученическо общежитие в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Общежитието предлага съвременни условия за живот на децата. Всички стаи са оборудвани и обзаведени с нови легла и гардероби. Ремонтирани са санитарните възли. Кухнята и столовата отговарят на всички хигиенни изисквания. На всеки етаж има телевизор и учениците имат възможност да гледат различни предавания през свободното си време. Базата разполага и с две телевизионни зали; специално оборудвани кабинети за музико-терапия, куклотерапия, приказкотерапия; кабинет по БДП; кабинет на логопеда и психолога; рехабилитационен кабинет; библиотека и игротека.
Медицинското обслужване се извършва от медицинска сестра в специално оборудван кабинет. Учениците имат личен лекар и стоматолог.
Съобразно индивидуалните потребности на детето или ученика  се използват разнообразни методи, форми, средства, дейности и занимания; богат набор от дидактични материали. Приоритетите са насочени към образователна, възпитателна, корекционно-терапевтична и рехабилитационна  дейност, работи се за подобряване на моториката; развитие и обогатяване на сензорните възприятия, паметовите и мисловните процеси; езиково – говорните умения и тяхното общо функциониране. С децата работят  психолог, логопед, специални педагози и терапевти. 
Децата участват в тържества и чествания на празници заложени в календарния план на ЦСОП, както  и в такива организирани от Община Каварна.  Дейности по интереси спомагат за развитието на творческите възможности и активността на децата и съдействат за социализацията и интеграцията им. 
Педагогическият персонал е висококвалифициран. Всички педагогически специалисти са специални педагози с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“. В ЦСОП – гр.Каварна работят логопед, психолог, терапевти. Непрекъснато се повишава квалификацията на педагогическите кадри по отношение на методите за обучение на ученици със специални образователни потребности.
ЦСОП – гр.Каварна функционира във връзка и взаимодействие с другите образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите и с обществото.

 

Адрес:

9650 гр.Каварна

”Сан Стефано” № 16 п.к.72

Телефони:

0570 82388

0570 82219

е-mail: pu_kavarna@abv.bg 

Директор: Деспина Дамянова