График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2022 година

                                               ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец юни 2022 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Сряда, 22.06.2022г.

10:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Сряда, 22.06.2022г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Сряда, 22.06.2022г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Сряда, 22.06.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Сряда, 22.06.2022г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Сряда, 22.06.2022г.

15:00

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх. №313 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

2. Докладна записка с вх. №317 от председателя на Общински съвет – Каварна относно Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022г..

3. Докладна записка с вх. №312 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Култура и Домашен патронаж“, община Каварна – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №310 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за бракуване и преоценка на движими вещи – частна общинска собственост – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №311 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи  – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. №315 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна  – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх. №319 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна

8. Докладна записка с вх. №316 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна

9. Докладна записка с вх. №320 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за разрешение за поставяне на преместваем обект

 

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх. №313 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

2. Докладна записка с вх. №317 от председателя на Общински съвет – Каварна относно Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022г..

3. Докладна записка с вх. №316 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №320 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за разрешение за поставяне на преместваем обект – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №314 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на външен (захранващ) водопровод за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна. – Водеща комисия

 

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх. №313 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

2. Докладна записка с вх. №317 от председателя на Общински съвет – Каварна относно Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022г.

3. Докладна записка с вх. №310 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за бракуване и преоценка на движими вещи – частна общинска собственост.

4. Докладна записка с вх. №311 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи  

5. Докладна записка с вх. №315 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна  

6. Докладна записка с вх. №319 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх. №313 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

2. Докладна записка с вх. №317 от председателя на Общински съвет – Каварна относно Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022г.

3. Докладна записка с вх. №312 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Култура и Домашен патронаж“, община Каварна

 

Постоянна комисия по  „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх. №313 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №317 от председателя на Общински съвет – Каварна относно Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022г.

3. Докладна записка с вх. №319 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна – Водеща комисия

 

Постоянна комисия по„Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх. №313 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

2. Докладна записка с вх. №317 от председателя на Общински съвет – Каварна относно Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022г. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. №312 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Култура и Домашен патронаж“, община Каварна

4. Докладна записка с вх. №310 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за бракуване и преоценка на движими вещи – частна общинска собственост

5. Докладна записка с вх. №311 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи  –

6. Докладна записка с вх. №315 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна  

7. Докладна записка с вх. №319 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна

8. Докладна записка с вх. №316 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна

9. Докладна записка с вх. №320 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за разрешение за поставяне на преместваем обект

10. Докладна записка с вх. №314 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на външен (захранващ) водопровод за Поземлен имот /ПИ/ с иднтификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.