График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2022 година

ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2022 година

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 17.05.2022г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 17.05.2022г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 17.05.2022г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 17.05.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 17.05.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 17.05.2022г.

14:30

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка с вх.№ 217 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022 година за проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“, финансиран със средства по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 224 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна.

3. Докладна записка с вх.№ 225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за изменение на Решение № 392 по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на т.7.3.

4. Докладна записка с вх.№ 232 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 238 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г.

6. Докладна записка с вх.№ 242 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост.

7. Докладна записка с вх.№ 248 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 

 

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

 

1. Докладна записка с вх.№ 225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за изменение на Решение № 392 по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на т.7.3.

2. Докладна записка с вх.№ 238 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г.

 

 

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

 

1. Докладна записка с вх.№ 224 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за изменение на Решение № 392 по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на т.7.3.

3. Докладна записка с вх.№ 232 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 238 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г.

5. Докладна записка с вх.№ 242 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 248 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 

 

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

1. Докладна записка с вх.№ 225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за изменение на Решение № 392 по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на т.7.3.

2. Докладна записка с вх.№ 226 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за закриване на Детска градина „Калинка“ с. Раковски, община Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 238 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г.

4. Докладна записка с вх.№ 252 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на доклад за читалищните дейности в община Каварна през 2021г. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 255 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

6. Докладна записка с вх. № 256 относно предложение от Стефан Стефанов – общински съветник към Общински съвет – Каварна за присъждане на награди 24 „май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

1. Докладна записка с вх.№ 224 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна.

2. Докладна записка с вх.№ 225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за изменение на Решение № 392 по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на т.7.3.

3. Докладна записка с вх.№ 226 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за закриване на Детска градина „Калинка“ с. Раковски, община Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 233 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на представител на община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич, насрочено на 23.05.2022 година. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 238 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г.

6. Докладна записка с вх.№ 242 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост.

7. Докладна записка с вх.№ 253 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет за 2021г. на дружеството „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 254 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на Решение № 297 по Протокол № 30 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 17.06.2021г. – Водеща комисия

 

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка с вх.№ 217 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022 година за проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“, финансиран със средства по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

2. Докладна записка с вх.№ 224 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна.

3. Докладна записка с вх.№ 225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за изменение на Решение № 392 по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на т.7.3. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 226 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за закриване на Детска градина „Калинка“ с. Раковски, община Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 232 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 233 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на представител на община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич, насрочено на 23.05.2022 година.

7. Докладна записка с вх.№ 238 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г. – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 242 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост. – Водеща комисия

9. Докладна записка с вх.№ 248 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. – Водеща комисия

10. Докладна записка с вх.№ 250 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане на поправка на техническа грешка в текстовата част на т.1 на Решение № 447 по Протокол № 42 от 31.03.2022г. на Общински съвет – Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище. – Водеща комисия

11. Докладна записка с вх.№ 252 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на доклад за читалищните дейности в община Каварна през 2021г.

12. Докладна записка с вх.№ 253 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет за 2021г. на дружеството „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

13. Докладна записка с вх.№ 254 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на Решение № 297 по Протокол № 30 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 17.06.2021г.

14. Докладна записка с вх.№ 255 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. – Водеща комисия