График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2016 година

Комисия: Ден,дата и час
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации  -   вторник, 20 декември 2016 г.  от  13:30
Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси  -  вторник, 20 декември 2016 г. от    14:30
Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика  -  вторник, 20 декември 2016 г. от   15:30

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 530 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
2. Докладна записка вх. № 532 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
3. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в село Хаджи Димитър, община Каварна чрез доброволна делба.
4. Докладна записка вх. № 533 относно сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 529 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 година. 
2. Докладна записка вх. № 530 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
3. Докладна записка вх. № 532 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
4. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в село Хаджи Димитър, община Каварна чрез доброволна делба.
5. Докладна записка вх. № 533 относно сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията.
6. Докладна записка вх. №  534 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016 година.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 529 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 година. 
2. Докладна записка вх. № 534 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016 година.
3. Докладна записка вх. № 530 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
4. Докладна записка вх. № 532 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
5. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в село Хаджи Димитър, община Каварна чрез доброволна делба.
6. Докладна записка вх. № 533 относно сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията.