График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2017 година

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 20 февруари 2017 г.  

13:30

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 20 февруари 2017 г. 

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Понеделник, 20 февруари 2017 г. 

15:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 21 февруари 2017 г.

13:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 21 февруари 2017 г.

14:00

Постоянна комисия по спорт, здравеопазване, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 21 февруари 2017 г.

15:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 42 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 63 относно приемане на Тарифата за размера на месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени.
3. Докладна записка вх. № 66 относно одобряване на пазарни наемни цени на земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 42 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 54 относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г. 
3. Докладна записка вх. № 57 относно приемане на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорт на община Каварна 2017-2022 г. 
4. Докладна записка вх. № 62 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров” с. Септемврийци, община Каварна.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 40 относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
2. Докладна записка вх. № 42 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г. 
3. Докладна записка вх. № 61 относно определяне на наемни цени за отдаване под наем на общинските жилища.
4. Докладна записка вх. № 63 относно приемане на Тарифата за размера на месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени.
5. Докладна записка вх. № 66 относно одобряване на пазарни наемни цени на земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 40 относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
2. Докладна записка вх. № 42 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г. 
3. Докладна записка вх. № 58 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на с. Раковски, общ. Каварна в частта за кв. 10 с обхват за имот с идентификатор 62092.501.110 и част от имот с идентификатор 62092.501.9510 във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 
4. Докладна записка вх. № 59 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, от водоем на Изпълнителна агенция „Пътища”.
5. Докладна записка вх. № 60 относно определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
6. Докладна записка вх. № 64 относно промяна на зоните в село Камен бряг, община Каварна.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 40 относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
2. Докладна записка вх. № 42 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г. 
3. Докладна записка вх. № 54 относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г. 
4. Докладна записка вх. № 58 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на с. Раковски, общ. Каварна в частта за кв. 10 с обхват за имот с идентификатор 62092.501.110 и част от имот с идентификатор 62092.501.9510 във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 
5. Докладна записка вх. № 59 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, от водоем на Изпълнителна агенция „Пътища”.
6. Докладна записка вх. № 60 относно определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
7. Докладна записка вх. № 61 относно определяне на наемни цени за отдаване под наем на общинските жилища.
8. Докладна записка вх. № 62 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров” с. Септемврийци, община Каварна.
9. Докладна записка вх. № 63 относно приемане на Тарифата за размера на месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени.
10. Докладна записка вх. № 64 относно промяна на зоните в село Камен бряг, община Каварна.
11. Докладна записка вх. № 65 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в общото събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич.
12. Докладна записка вх. № 66 относно одобряване на пазарни наемни цени на земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 40 относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
2. Докладна записка вх. № 42 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г. 
3. Докладна записка вх. № 57 относно приемане на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорт на община Каварна 2017-2022 г. 
4. Докладна записка вх. № 61 относно определяне на наемни цени за отдаване под наем на общинските жилища.