График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юли 2016 година

Комисия Ден Час
Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта понеделник, 25 юли 2016 г. 14:00
Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата понеделник, 25 юли 2016 г. 15:00
Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика понеделник, 25 юли 2016 г. 16:00
Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми вторник, 26 юли 2016 г. 13:00
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации вторник, 26 юли 2016 г. 13:30
Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси вторник, 26 юли 2016 г. 14:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 289 относно утвърждаване и до финансиране на паралелки с намален брой ученици в училища и групи с намален брой деца в детските градини на общината през учебната 2016/2017 година.
2. Докладна записка вх. № 292 относно определяне представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 294 относно безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост.
2. Докладна записка вх. № 300 относно провеждане на конкурс за управител на „Медицински център I - Каварна”ЕООД  гр. Каварна. 
3. Докладна записка вх. № 305 относно провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ - Каварна”ЕООД  гр. Каварна. 
4. Докладна записка вх. № 309 относно отпускане на финансова помощ на Елица Томова Томова от гр. Каварна.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 289 относно утвърждаване и до финансиране на паралелки с намален брой ученици в училища и групи с намален брой деца в детските градини на общината през учебната 2016/2017 година.
2. Докладна записка вх. № 293 относно продажба на вещи – общинска собственост.
3. Докладна записка вх. № 295 относно удължаване на срока на договор, сключен за част от имот - публична общинска собственост.
4. Докладна записка вх. № 296 относно прекратяване на съсобственост в КК „Карвуна”, село Топола, община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 304 относно годишен финансово-счетоводен отчет на „Каварна Газ”ООД за 2015 г., където община Каварна притежава части от капитала. 
6. Докладна записка вх. № 306 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община Каварна за периода 01.04.2016 г. – 30.06.2016 г. 
7. Докладна записка вх. № 311 относно процедура за предоставяне на право на строеж от Министерския съвет в полза на община Каварна за изграждане на „Общинско рибарско пристанище Каварна”.

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, евро фондове и програми

1. Докладна записка вх. № 302 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
2. Докладна записка вх. № 303 относно продажба на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Белгун, община Каварна.
3. Докладна записка вх. № 311 относно процедура за предоставяне на право на строеж от Министерския съвет в полза на община Каварна за изграждане на „Общинско рибарско пристанище Каварна”.
4. Докладна записка вх. № 313 относно одобряване на комплексен  проект за инвестиционна инициатива на обект „Подземна оптична кабелна линия от ВГ1 през ГРУ „Лонг Ман”, находящи се в ПИ 35064.32.80 до ВГ5 през  ГРУ „Лонг Манн Инвест”, находящи се в ПИ 35064.30.59 в землище гр. Каварна.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 296 относно прекратяване на съсобственост в КК „Карвуна”, село Топола, община Каварна.
2. Докладна записка вх. № 297 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна, община Каварна.
3. Докладна записка вх. № 298 относно одобряване на задание за изработването на проект за ПУП-Парцелиран план и разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцелиран план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ въздушен електропровод 110 kV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна. 
4. Докладна записка вх. № 301 относно определяне на представител на община Каварна за участие в общото събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич. 
5. Докладна записка вх. № 311 относно процедура за предоставяне на право на строеж от Министерския съвет в полза на община Каварна за изграждане на „Общинско рибарско пристанище Каварна”.
6. Докладна записка вх. № 313 относно одобряване на комплексен  проект за инвестиционна инициатива на обект „Подземна оптична кабелна линия от ВГ1 през ГРУ „Лонг Ман”, находящи се в ПИ 35064.32.80 до ВГ5 през ГРУ „Лонг Манн Инвест”, находящи се в ПИ 35064.30.59 в землище гр. Каварна

 Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 292 относно определяне представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
2. Докладна записка вх. № 293 относно продажба на вещи – общинска собственост.
3. Докладна записка вх. № 294 относно безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост.
4. Докладна записка вх. № 295 относно удължаване на срок на договор, сключен за част от имот - публична общинска собственост.
5. Докладна записка вх. № 296 относно прекратяване на съсобственост в КК „Карвуна”, село Топола, община Каварна.
6. Докладна записка вх. № 297 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна, община Каварна.
7. Докладна записка вх. № 298 относно одобряване на задание за изработването на проект за ПУП-Парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ въздушен електропровод 110 kV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна. 
8. Докладна записка вх. № 300 относно провеждане на конкурс за управител на „Медицински център I - Каварна”ЕООД  гр. Каварна. 
9. Докладна записка вх. № 301 относно определяне на представител на община Каварна за участие в общото събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич. 
10. Докладна записка вх. № 302 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
11. Докладна записка вх. № 303 относно продажба на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Белгун, община Каварна.
12. Докладна записка вх. № 304 относно годишен финансово-счетоводен отчет на „Каварна Газ”ООД за 2015 г., където община Каварна притежава части от капитала. 
13. Докладна записка вх. № 305 относно провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ - Каварна”ЕООД  гр. Каварна. 
14. Докладна записка вх. № 306 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община Каварна за периода 01.04.2016 г. – 30.06.2016 г. 
15. Докладна записка вх. № 309 относно отпускане на финансова помощ на Елица Томова Томова от гр. Каварна.
16. Докладна записка вх. № 312 относно избор на председател на Постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика.  
17. Докладна записка вх. № 311 относно процедура за предоставяне на право на строеж от Министерския съвет в полза на община Каварна за изграждане на „Общинско рибарско пристанище Каварна”.
18. Докладна записка вх. № 313 относно одобряване на комплексен  проект за инвестиционна инициатива на обект „Подземна оптична кабелна линия от ВГ1 през ГРУ „Лонг Ман”, находящи се в ПИ 35064.32.80 до ВГ5 през  ГРУ „Лонг Манн Инвест”, находящи се в ПИ 35064.30.59 в землище гр. Каварна.