График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2016 година

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми - понеделник, 20 юни 2016 г., 14:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации - понеделник, 20 юни 2016 г., 15:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта - вторник, 21 юни 2016 г., 13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата - вторник, 21 юни 2016 г., 14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси - вторник, 21 юни 2016 г., 15:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика - вторник, 21 юни 2016 г., 15:00

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 258 относно приемане на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Докладна записка вх. № 257 относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе върху имоти от общинския поземлен фонд съгласно чл. 30 от ППЗОЗЗ.
5. Докладна записка вх. № 260 относно временно възмездно ползване върху общински имот за геоложки проучвания в с. Българево, общ. Каварна
6. Докладна записка вх. № 261 относно одобряване на задание за изработването на проект за ПУП-Парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба в имот с идентификатор 35064.14.19 в землище гр. Каварна, общ. Каварна. 
7. Докладна записка вх. № 262 относно одобряване на задание за изработването на проект за ПУП-Парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.26.74 до съществуваща оптична мрежа в имот с идентификатор 35064.20.129 – път от републиканската пътна мрежа в  землище гр. Каварна, общ. Каварна. 
8. Докладна записка вх. № 265 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
9. Докладна записка вх. № 266 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
10. Докладна записка вх. № 267 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
11. Докладна записка вх. № 268 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
12. Докладна записка вх. № 269 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна программа за климата към Националния доверителен екофонд.
13. Докладна записка вх. № 272 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна програма за климата към Националния доверителен екофонд.
14. Докладна записка вх. № 273 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна програма за климата към Националния доверителен екофонд.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 258 относно приемане на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Докладна записка вх. № 259 относно определяне на пазарна цена за продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
3. Докладна записка вх. № 263 относно одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - изменение на регулацията на част от кв. 34, в обхват УПИ VI, УПИ IX  и улица по плана на гр. Каварна, общ. Каварна. 
4. Докладна записка вх. № 265 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
5. Докладна записка вх. № 266 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
5. Докладна записка вх. № 267 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
6. Докладна записка вх. № 268 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
7. Докладна записка вх. № 269 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна программа за климата към Националния доверителен екофонд.
8. Докладна записка вх. № 272 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна програма за климата към Националния доверителен екофонд.
9. Докладна записка вх. № 273 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна програма за климата към Националния доверителен екофонд.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 264 относно приемане на програма за закрила на детето на община Каварна за 2016 година. 
2. Докладна записка вх. № 258 относно приемане на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 264 относно приемане на програма за закрила на детето на община Каварна за 2016 година. 
2. Докладна записка вх. № 258 относно приемане на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 258 относно приемане на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Докладна записка вх. № 254 относно безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи управление върху имот – общинска собственост.
3. Докладна записка вх. № 259 относно определяне на пазарна цена за продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
4. Докладна записка вх. № 187 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които община Каварна притежава части от капитала, за 2015 година. 
5. Докладна записка вх. № 257 относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе върху имоти от общинския поземлен фонд съгласно чл. 30 от ППЗОЗЗ.
6. Докладна записка вх. № 260 относно временно възмездно ползване върху общински имот за геоложки проучвания в с. Българево, общ. Каварна
7. Докладна записка вх. № 261 относно одобряване на задание за изработването на проект за ПУП-Парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба в имот с идентификатор 35064.14.19 в землище гр. Каварна, общ. Каварна. 
8. Докладна записка вх. № 262 относно одобряване на задание за изработването на проект за ПУП-Парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.26.74 до съществуваща оптична мрежа в имот с идентификатор 35064.20.129 – път от републиканската пътна мрежа в  землище гр. Каварна, общ. Каварна. 
9. Докладна записка вх. № 263 относно одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - изменение на регулацията на част от кв. 34, в обхват УПИ VI, УПИ IX  и улица по плана на гр. Каварна, общ. Каварна. 
10. Докладна записка вх. № 265 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
11. Докладна записка вх. № 266 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
12. Докладна записка вх. № 267 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
13. Докладна записка вх. № 268 относно кандидатстването на община Каварна с проект по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” по Программа за развитието на селските райони за периода 2014-2020 .
14. Докладна записка вх. № 269 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна программа за климата към Националния доверителен екофонд.
15. Докладна записка вх. № 272 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна програма за климата към Националния доверителен екофонд.
16. Докладна записка вх. № 273 относно кандидатстването на община Каварна с проект по Инвестиционна програма за климата към Националния доверителен екофонд.
17. Докладна записка вх. № 256 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 06.11.2015 – 13.05.2016 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 258 относно приемане на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Докладна записка вх. № 254 относно безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи управление върху имот – общинска собственост.
3. Докладна записка вх. № 259 относно определяне на пазарна цена за продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
4. Докладна записка вх. № 187 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които община Каварна притежава части от капитала, за 2015 година.