График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2017 г.

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец март 2017 година

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 20 март 2017 г. 

14:30

Постоянна комисия по спорт, здравеопазване, социална политика и работа с малцинствата

Понеделник, 20 март 2017 г.

15:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 20 март 2017 г 

15:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 21 март 2017 г.

13:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 21 март 2017 г.

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 21 март 2017 г.

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 93 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот – частна собственост.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 101 относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими имоти - вещи.

2. Докладна записка вх. № 104 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2018 г.

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 67 относно приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие гр. Каварна.

 

 

2. Докладна записка вх. № 88 относно промяна на решение на общинския съвет за промяна на начина на трайно ползване на общински имот „пасище” за други земеделски нужди, находящо се в село Вранино, общ. Каварна.

3. Докладна записка вх. № 89 относно промяна на характера на поземлен имот в село Раковски, общ. Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

4. Докладна записка вх. № 90 относно определяне начална годишна цена при отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд.

5. Докладна записка вх. № 95 относно одобряване на задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща подземен електропровод СрН 20нV за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през имоти с идентификатори 07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и 07257.52.39 в землище с. Българево, община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 96 относно одобряване на задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща водопроводно отклонение за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07157.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна.

7. Докладна записка вх. № 100 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна.

8. Докладна записка вх. № 103 относно предоставяване на финансови средства на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик за разработване на Стратегия за местно развитие по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)” по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2018 г. 

9. Докладна записка вх. № 106 относно избор на управител на „Каварна” ЕООД. 

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 67 относно приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие гр. Каварна.

2. Докладна записка вх. № 109 относно одобряване на цени за учредяване на права на строеж по реда на чл. 49а от ЗОС и продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

3. Докладна записка вх. № 102 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна чрез замяна на части от поземлени имоти.

4. Докладна записка вх. № 107 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 108 относно прекратяване на съсобственост в СО „Старите лозя” в гр. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 91 относно замяна на ползване на недвижими имоти – общинска собственост с имоти на РПК „Съгласие” – Каварна.

7. Докладна записка вх. № 93 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот – частна собственост.

8. Докладна записка вх. № 95 относно одобряване на задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща подземен електропровод СрН 20нV за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през имоти с идентификатори 07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и 07257.52.39 в землище с. Българево, община Каварна.

9. Докладна записка вх. № 96 относно одобряване на задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща водопроводно отклонение за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна.

10. Докладна записка вх. № 98 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за УПИ III, кв. 327 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

11. Докладна записка вх. № 99 относно одобряване на задание за проектиране за подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация за изменение на трасе на улица от осова точка 34 до осова точка 29 в кв. 3 по регулационния план на КК „Карвуна”, с. Топола, община Каварна, с цел осигуряване на достъп до имот с  идентификатор 72693.151.15 по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж „Иканталъка 2”).

12. Докладна записка вх. № 97 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляща въздушен електропровод 20кV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 528 относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 67 относно приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие гр. Каварна.

3. Докладна записка вх. № 88 относно промяна на решение на общинския съвет за промяна на начина на трайно ползване на общински имот „пасище” за други земеделски нужди, находящо се в село Вранино, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 89 относно промяна на характера на поземлен имот в село Раковски, общ. Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

5. Докладна записка вх. № 90 относно определяне начална годишна цена при отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд.

6. Докладна записка вх. № 91 относно замяна на ползване на недвижими имоти – общинска собственост с имоти на РПК „Съгласие” – Каварна.

7. Докладна записка вх. № 92 относно определяне начална годишна цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана территория.

8. Докладна записка вх. № 93 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот – частна собственост.

9. Докладна записка вх. № 97 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляща въздушен електропровод 20кV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна.

10. Докладна записка вх. № 98 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за УПИ III, кв. 327 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

11. Докладна записка вх. № 99 относно одобряване на задание за проектиране за подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация за изменение на трасе на улица от осова точка 34 до осова точка 29 в кв. 3 по регулационния план на КК „Карвуна”, с. Топола, община Каварна, с цел осигуряване на достъп до имот с  идентификатор 72693.151.15 по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж „Иканталъка 2”).

12. Докладна записка вх. № 100 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна.

13. Докладна записка вх. № 101 предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими имоти - вещи.

14. Докладна записка вх. № 102 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна чрез замяна на части от поземлени имоти.

15. Докладна записка вх. № 103 относно предоставяване на финансови средства на Местна инициативна рибарска группа Шабла – Каварна – Балчик за разработване на Стратегия за местно развитие по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)” по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2018 г. 

16. Докладна записка вх. № 104 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2018 г.

17. Докладна записка вх. № 106 относно избор на управител на „Каварна” ЕООД. 

18. Докладна записка вх. № 107 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна.

19. Докладна записка вх. № 108 относно прекратяване на съсобственост в СО „Старите лозя” в гр. Каварна.

20. Докладна записка вх. № 109 относно одобряване на цени за учредяване на права на строеж по реда на чл. 49а от ЗОС и продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 528 относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 67 относно приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие гр. Каварна.

3. Докладна записка вх. № 90 относно определяне начална годишна цена при отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд.

4. Докладна записка вх. № 109 относно одобряване на цени за учредяване на права на строеж по реда на чл. 49а от ЗОС и продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

5. Докладна записка вх. № 92 относно определяне начална годишна цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана территория.

6. Докладна записка вх. № 101 предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими имоти - вещи.

7. Докладна записка вх. № 106 относно избор на управител на „Каварна” ЕООД. 

8. Докладна записка вх. № 103 относно предоставяване на финансови средства на Местна инициативна рибарска группа Шабла – Каварна – Балчик за разработване на Стратегия за местно развитие по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)” по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Программа за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2018 г. 

9. Докладна записка вх. № 91 относно замяна на ползване на недвижими имоти – общинска собственост с имоти на РПК „Съгласие” – Каварна.

10. Докладна записка вх. № 107 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна.