График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2016 година


Комисия ден и час:
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации  -   понеделник, 21 ноември 2016 г. от 13:30ч.
Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми - понеделник, 21 ноември 2016 г.от 14:30ч.
Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта -  понеделник, 21 ноември 2016 г. от 15:00ч.
Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика  -   понеделник, 21 ноември 2016 г. от 16:00ч.
Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата -  вторник, 22 ноември 2016 г. от14:30ч.
Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси  - вторник, 22 ноември 2016 г. от15:00ч.

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 498 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
2. Докладна записка вх. № 499 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент. 
3. Докладна записка вх. № 485 относно прекратяване на съсобственост в село Челопечене, община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 486 относно прекратяване на съсобственост в село Камен бряг, община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 487 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна, община Каварна.
6. Докладна записка вх. № 488 относно прекратяване на съсобственост в село Топола, община Каварна.
7. Докладна записка вх. № 489 относно прекратяване на съсобственост в СО Топола, община Каварна.
8. Докладна записка вх. № 490 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна.
9. Докладна записка вх. № 503 относно продажба на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Българево, община Каварна.
10. Докладна записка вх. № 504 относно промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища. 
11. Докладна записка вх. № 491 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 г. 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 482 относно освобождаване на внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
2. Докладна записка вх. № 483 относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Рекултивация на депо за отпадъци на община Каварна”.
3. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между сдружение „Център за образование, култура и екология 21” и партньорите по проект „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства” – община Каварна, НУ „Братя Миладинови”, ОУ „Йордан Йовков”, СУ „Стефан Караджа” в гр. Каварна,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Белгун и НУ „Христо Ботев”, с. Септемврийци, община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 491 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 г. 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 481 относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и Общински детски комплекс (Център за подкрепа личностно развитие) на община Каварна.
2. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между сдружение „Център за образование, култура и екология 21” и партньорите по проект „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства” – община Каварна, НУ „Братя Миладинови”, ОУ „Йордан Йовков”, СУ „Стефан Караджа” в гр. Каварна,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Белгун и НУ „Христо Ботев”, с. Септемврийци, община Каварна.
3. Докладна записка вх. № 496 относно издаване на запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” на територията на община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 491 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 г. 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 498 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
2. Докладна записка вх. № 499 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент. 
3. Докладна записка вх. № 484 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
4. Докладна записка вх. № 485 относно прекратяване на съсобственост в село Челопечене, община Каварна
5. Докладна записка вх. № 486 относно прекратяване на съсобственост в село Камен бряг, община Каварна
6. Докладна записка вх. № 487 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна, община Каварна
7. Докладна записка вх. № 488 относно прекратяване на съсобственост в село Топола, община Каварна
8. Докладна записка вх. № 489 относно прекратяване на съсобственост в СО Топола, община Каварна
9. Докладна записка вх. № 490 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна.
10. Докладна записка вх. № 482 относно освобождаване на внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
11. Докладна записка вх. № 483 относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Рекултивация на депо за отпадъци на община Каварна”.
12. Докладна записка вх. № 497 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна.
13. Докладна записка вх. № 495 относно кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020, Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”. 
14. Докладна записка вх. № 496 относно издаване на запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” на територията на община Каварна.
15. Докладна записка вх. № 503 относно продажба на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Българево, община Каварна.
16. Докладна записка вх. № 504 относно промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища. 
17. Докладна записка вх. № 491 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 г. 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 495 относно кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020, Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”. 
2. Докладна записка вх. № 496 относно издаване на запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” на територията на община Каварна.
3. Докладна записка вх. № 493 относно избор на управител на „МБАЛ - Каварна” ЕООД гр. Каварна. 
4. Докладна записка вх. № 494 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна. 
5. Докладна записка вх. № 491 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 г. 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 498 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
2. Докладна записка вх. № 499 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент. 
3. Докладна записка вх. № 484 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
4. Докладна записка вх. № 485 относно прекратяване на съсобственост в село Челопечене, община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 486 относно прекратяване на съсобственост в село Камен бряг, община Каварна.
6. Докладна записка вх. № 487 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна, община Каварна.
7. Докладна записка вх. № 488 относно прекратяване на съсобственост в село Топола, община Каварна.
8. Докладна записка вх. № 489 относно прекратяване на съсобственост в СО Топола, община Каварна.
9. Докладна записка вх. № 490 относно прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна.
10. Докладна записка вх. № 483 относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Рекултивация на депо за отпадъци на община Каварна”.
11. Докладна записка вх. № 482 относно освобождаване на внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
12. Докладна записка вх. № 481 относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и Общински детски комплекс (Център за подкрепа личностно развитие) на община Каварна.
13. Докладна записка вх. № 495 относно кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020, Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”. 
14. Докладна записка вх. № 496 относно издаване на запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” на територията на община Каварна.
15. Докладна записка вх. № 497 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна.
16. Докладна записка вх. № 493 относно избор на управител на „МБАЛ - Каварна” ЕООД гр. Каварна. 
17. Докладна записка вх. № 494 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна. 
18. Докладна записка вх. № 503 относно продажба на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Българево, община Каварна.
19. Докладна записка вх. № 504 относно промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища. 
20. Докладна записка вх. № 491 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 г.