ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2022 година.

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Сряда, 23.11.2022г.

10:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Сряда, 23.11.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Сряда, 23.11.2022г.

15:00

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 24.11.2022г.

10:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 24.11.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 24.11.2022г.

15:00

часа

 


 


 


 

Докладни записки включени в

Дневния ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

1. Докладна записка с вх. №504 относно отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договор за наем. Водеща комисия-„Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

2 Докладна записка с вх. №500 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

3. Докладна записка с вх. №499 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

4. Докладна записка с вх. №498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

5.Докладна записка с вх. №497 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Крупен, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

6. Докладна записка с вх. №508 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

7. Докладна записка с вх. №453 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в град Каварна. Водеща комисия-„Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

8. Отговор от общинска администрация с вх.№489 на молба от Николай Пунарджиев

9. Докладна записка с вх. №515 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна. Водеща комисия-„Териториално развитие и инвестиционни дейности“

10. Докладна записка с вх. №518 относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи. Водеща комисия-„Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

11. Докладна записка с вх. №525 относно отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022г. – 2023г. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

12. Докладна записка с вх. №545 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

13. Докладна записка с вх. №546 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

14. Докладна записка с вх. №547 относно прекратяване на съсобственост в село Българево община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

15. Докладна записка с вх. №548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

16. Докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година. Водеща комисия - „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

17. Докладна записка с вх. №551относно Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на Община Каварна и даване на съгласие за кандидатстване о процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от операция BG05SFPR003-1.0001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027година от Европейски социален фонд. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

18. Докладна записка с вх. №556 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

19. Докладна записка с вх. №558 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Денко Марчев Стойчев, с адрес град Каварна, улица „Александър Стамболийски“ №20. Водеща комисия - „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

20. Докладна записка с вх. №559 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КККР на село Камен бряг, част от уличната регулация по плана за регулация /ПР/ на село Камен бряг, община Каварна. Водеща комисия - Териториално развитие и инвестиционни дейности“

21. Докладна записка с вх. №560 относно одобряване на задание и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по КККР на село Свети Никола, община Каварна. Водеща комисия - Териториално развитие и инвестиционни дейности“

22. Докладна записка с вх. №561 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х и ХI в кв.8 и УПИ XI и XII в кв.13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ село Божурец, община Каварна. Водеща комисия - Териториално развитие и инвестиционни дейности“

23. Докладна записка с вх. №562 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ IV В КВ.33 по плана за регулация /ПР/ на град Каварна, община Каварна. Водеща комисия - Териториално развитие и инвестиционни дейности“

24. Докладна записка с вх. №563 относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

25. Докладна записка с вх. №564 относно включване на нова точка в дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

26. Докладна записка с вх. №565 относно извършване на корекция в наименованието на обект в капиталовия списък на община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

27. Докладна записка с вх. №512 относно отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

28. Писмо с вх.№557 относно обединяване на футболните клубове в град Каварна, община Каварна. Водеща комисия - „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

 

 

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх. №504 относно отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

2 Докладна записка с вх. №500 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. №499 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. Водеща комисия

5.Докладна записка с вх. №497 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Крупен, община Каварна. Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. №508 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна. Водеща комисия

7. Докладна записка с вх. №453 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в град Каварна.

8.Докладна записка с вх. №518 относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

9. Докладна записка с вх. №515 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

10. Докладна записка с вх.№525 относно отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022г. – 2023г. Водеща комисия

11.Докладна записка с вх.№556 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна. Водеща комисия-

12.Докладна записка с вх. №548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна. Водеща комисия

13.Докладна записка с вх.№545 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола община Каварна. Водеща комисия

14.Докладна записка с вх.№546 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна. Водеща комисия

15.Докладна записка с вх. №547 относно прекратяване на съсобственост в село Българево община Каварна. Водеща комисия

16.Докладна записка с вх. №551относно Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на Община Каварна и даване на съгласие за кандидатстване о процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от операция BG05SFPR003-1.0001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027година от Европейски социален фонд. Водеща комисия

17. Докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година.

18. Докладна записка с вх. №558 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Денко Марчев Стойчев, с адрес град Каварна, улица „Александър Стамболийски“ №20.

19. Докладна записка с вх. №563 относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич. Водеща комисия

20. Докладна записка с вх. №564 относно включване на нова точка в дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич. Водеща комисия

21.Докладна записка с вх. №565 относно извършване на корекция в наименованието на обект в капиталовия списък на община Каварна. Водеща комисия

27. Докладна записка с вх. №512 относно отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем. Водеща комисия

 

 

 

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

 

1. Докладна записка с вх. №504 относно отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

2 Докладна записка с вх. №500 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

3. Докладна записка с вх. №499 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

4. Докладна записка с вх. №498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

5.Докладна записка с вх. №497 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Крупен, община Каварна.

6. Докладна записка с вх. №508 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

7. Докладна записка с вх. №453 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в град Каварна.

8. Отговор от общинска администрация с вх.№489 на молба от Николай Пунарджиев

9.Докладна записка с вх. №518 относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

10.Докладна записка с вх. №515 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна. Водеща комисия

11. Докладна записка с вх. №525 относно отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022г. – 2023г.

12. Докладна записка с вх.№556 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна.

13.Докладна записка с вх. №548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна.

14.Докладна записка с вх.№545 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола община Каварна.

15.Докладна записка с вх.№546 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна.

16.Докладна записка с вх.№547 относно прекратяване на съсобственост в село Българево община Каварна.

17. Докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година.

18. Докладна записка с вх. №559 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КККР на село Камен бряг, част от уличната регулация по плана за регулация /ПР/ на село Камен бряг, община Каварна. Водеща комисия

19.Докладна записка с вх. №560 относно одобряване на задание и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по КККР на село Свети Никола, община Каварна. Водеща комисия

20. Докладна записка с вх. №561 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х и ХI в кв.8 и УПИ XI и XII в кв.13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ село Божурец, община Каварна. Водеща комисия

21. Докладна записка с вх. №562 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ IV В КВ.33 по плана за регулация /ПР/ на град Каварна, община Каварна. Водеща комисия

21.Докладна записка с вх. №565 относно извършване на корекция в наименованието на обект в капиталовия списък на община Каварна.

22. Докладна записка с вх. №512 относно отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

 

 

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

 

1. Докладна записка с вх. №453 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в град Каварна. Водеща комисия

2.Докладна записка с вх. №504 относно отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договор за наем. Водеща комисия

3.Докладна записка с вх. №518 относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи. Водеща комисия

4.Докладна записка с вх. №515 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

5. Докладна записка с вх. №525 относно отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022г. – 2023г.

6. Докладна записка с вх. №556 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна.

7.Докладна записка с вх. №548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна.

8.Докладна записка с вх.№545 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола община Каварна.

9.Докладна записка с вх.№546 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна.

10.Докладна записка с вх.№547 относно прекратяване на съсобственост в село Българево община Каварна.

11. Докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година.

12. Докладна записка с вх. №563 относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич.

13. Докладна записка с вх. №564 относно включване на нова точка в дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич.

14. Докладна записка с вх. №512 относно отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

 

1.Докладна записка с вх. №548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна.

2.Докладна записка с вх. №551относно Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на Община Каварна и даване на съгласие за кандидатстване о процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от операция BG05SFPR003-1.0001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027година от Европейски социален фонд.

3. Докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година

 

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1.Докладна записка с вх. №548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна.

2. Докладна записка с вх. №551относно Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на Община Каварна и даване на съгласие за кандидатстване о процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от операция BG05SFPR003-1.0001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027година от Европейски социален фонд.

3. Докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година.

4. Докладна записка с вх.№558 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Денко Марчев Стойчев, с адрес град Каварна, улица „Александър Стамболийски“ №20.

5. Писмо с вх.№557 относно обединяване на футболните клубове в град Каварна, община Каварна. Водеща комисия

 

 

 

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка с вх. №504 относно отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

2 Докладна записка с вх. №500 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

3. Докладна записка с вх. №499 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

4. Докладна записка с вх. №498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

5.Докладна записка с вх. №497 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Крупен, община Каварна.

6. Докладна записка с вх. №508 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

7. Докладна записка с вх. №453 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в град Каварна.

8. Отговор от общинска администрация с вх.№489 на молба от Николай Пунарджиев

9.Докладна записка с вх. №518 относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи. Водеща комисия

10.Докладна записка с вх. №515 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

11. Докладна записка с вх. №525 относно отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022г. – 2023г.

12. Докладна записка с вх. №556 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна.

13.Докладна записка с вх. №548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна.

14.Докладна записка с вх.№545 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола община Каварна.

 

15.Докладна записка с вх.№546 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна.

16.Докладна записка с вх.№547 относно прекратяване на съсобственост в село Българево община Каварна.

17.Докладна записка с вх. №551относно Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на Община Каварна и даване на съгласие за кандидатстване о процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от операция BG05SFPR003-1.0001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027година от Европейски социален фонд.

18. Докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година. Водеща комисия

19. Докладна записка с вх.№558 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Денко Марчев Стойчев, с адрес град Каварна, улица „Александър Стамболийски“ №20.

20.Докладна записка с вх.№559 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КККР на село Камен бряг, част от уличната регулация по плана за регулация /ПР/ на село Камен бряг, община Каварна.

21.Докладна записка с вх. №560 относно одобряване на задание и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по КККР на село Свети Никола, община Каварна.

22. Докладна записка с вх.№561 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х и ХI в кв.8 и УПИ XI и XII в кв.13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ село Божурец, община Каварна.

23. Докладна записка с вх.№562 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ IV В КВ.33 по плана за регулация /ПР/ на град Каварна, община Каварна.

24. Докладна записка с вх. №563 относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич.

25. Докладна записка с вх. №564 относно включване на нова точка в дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич.

26.Докладна записка с вх. №565 относно извършване на корекция в наименованието на обект в капиталовия списък на община Каварна.

27. Докладна записка с вх. №512 относно отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.