График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец октомври 2016 година


Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата - понеделник, 17 октомври 2016 г. от 14:00ч.
Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта - понеделник, 17 октомври 2016 г. от 15:00ч.
Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика -  понеделник, 17 октомври 2016 г. от 16:00ч.
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации - вторник, 18 октомври 2016 г. от 13:00ч.
Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми - вторник, 18 октомври 2016 г. от 14:00ч.
Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси - вторник, 18 октомври 2016 г. от 15:00ч.

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:
Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 450 относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каварна за периода 30.11.2015 г. - 30.06.2016 г.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 450 относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каварна за периода 30.11.2015 г. - 30.06.2016 г.
2. Докладна записка вх. № 446 относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Каварна.
3. Докладна записка вх. № 445 относно продължаване на дейността на Общински детски комплекс и за преминаване от правна форма „Извънучилищно педагогическо учреждение” в правна форма „Център за подкрепа за личностно развитие” съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование.
4. Докладна записка вх. № 443 относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект „Изграждане на Младежки културен център в УПИ XXIII-115, 116, кв. 60 по плана на СО Божурец, с. Божурец, община Каварна, област Добрич” по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 450 относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каварна за периода 30.11.2015 г. - 30.06.2016 г.
2. Докладна записка вх. № 428 относно допълнение на Решение № 174 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г.
3. Докладна записка вх. № 427 относно допълнение на Решение № 176 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г.
4. Докладна записка вх. № 449 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 442 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 450 относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каварна за периода 30.11.2015 г. - 30.06.2016 г.
2. Докладна записка вх. № 428 относно допълнение на Решение № 174 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г.
3. Докладна записка вх. № 427 относно допълнение на Решение № 176 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г.
4. Докладна записка вх. № 433 относно право на ползване върху имот – общинска собственост в с. Българево, община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 448 относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост.
6. Докладна записка вх. № 432 относно прекратяване на съсобственост в село Българево, община Каварна.
7. Докладна записка вх. № 444 относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе върху имоти от общинския поземлен фонд съгласно чл. 30 от ППЗОЗЗ.
8. Докладна записка вх. № 440 относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба в имот с  идентификатор 35064.14.19 в землище гр. Каварна, община Каварна.
9. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна, община Каварна.
10. Докладна записка вх. № 438 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна в частта за кв.19 и кв.24 в обхват УПИ II-96, УПИ III-96, УПИ IV-98 в кв. 19, УПИ I-97, УПИ II-97, УПИ III-97,98 и УПИ IV-98 в кв.24, част от улична отсечка между двата квартала от О.Т. 115 до О.Т. 113.
11. Докладна записка вх. № 437 относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 35064.50.118 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна.

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 450 относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каварна за периода 30.11.2015 г. - 30.06.2016 г.
2. Докладна записка вх. № 448 относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост.
3. Докладна записка вх. № 431 относно промяна на начина на трайно ползване на пасище за други земеделски нужди в с. Вранино, община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 447 относно представителство на община Каварна в „МИРГ Шабла-Каварна-Балчик”.
5. Докладна записка вх. № 443 относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект „Изграждане на Младежки културен център в УПИ XXIII-115, 116, кв. 60 по плана на СО Божурец, с. Божурец, община Каварна, област Добрич” по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” 
6. Докладна записка вх. № 444 относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе върху имоти от общинския поземлен фонд съгласно чл. 30 от ППЗОЗЗ.
7. Докладна записка вх. № 440 относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба в имот с  идентификатор 35064.14.19 в землище гр. Каварна, община Каварна.
8. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна, община Каварна.
9. Докладна записка вх. № 438 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна в частта за кв.19 и кв.24 в обхват УПИ II-96, УПИ III-96, УПИ IV-98 в кв. 19, УПИ I-97, УПИ II-97, УПИ III-97,98 и УПИ IV-98 в кв.24, част от улична отсечка между двата квартала от О.Т. 115 до О.Т. 113.
10. Докладна записка вх. № 437 относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 35064.50.118 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна.
11. Докладна записка вх. № 442 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 450 относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каварна за периода 30.11.2015 г. - 30.06.2016 г.
2. Докладна записка вх. № 428 относно допълнение на Решение № 174 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г.
3. Докладна записка вх. № 427 относно допълнение на Решение № 176 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г.
4. Докладна записка вх. № 433 относно право на ползване върху имот – общинска собственост в с. Българево, община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 448 относно обявяване на имот от публична в частна – общинска собственост.
6. Докладна записка вх. № 431 относно промяна на начина на трайно ползване на пасище за други земеделски нужди в с. Вранино, община Каварна.
7. Докладна записка вх. № 449 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.
8. Докладна записка вх. № 432 относно прекратяване на съсобственост в село Българево, община Каварна.
9. Докладна записка вх. № 447 относно представителство на община Каварна в „МИРГ Шабла-Каварна-Балчик”.
10. Докладна записка вх. № 444 относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе върху имоти от общинския поземлен фонд съгласно чл. 30 от ППЗОЗЗ.
11. Докладна записка вх. № 446 относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Каварна.
12. Докладна записка вх. № 445 относно продължаване на дейността на Общински детски комплекс и за преминаване от правна форма „Извънучилищно педагогическо учреждение” в правна форма „Център за подкрепа за личностно развитие” съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката.
13. Докладна записка вх. № 442 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.