ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец септември 2022 година

                                             ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец септември 2022 година

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 20.09.2022г.

10:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 20.09.2022г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 20.09.2022г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 20.09.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 20.09.2022г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 20.09.2022г.

15:00

часа

 

 

 

 

Докладни записки включени в

Дневния ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

 

1. Докладна записка с вх. №433 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2022/2023 година. Водеща комисия-„Образование, култура и младежки дейности“.

2.Докладна записка с вх. №434 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за промяна на начина на трайно ползване от „лозе“ на „нива“ на поземлени имоти на територията на община Каварна. Водеща комисия-„Териториално развитие и инвестиционни дейности“.

3. Докладна записка с вх. №436 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г. Водеща комисия-„Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

4. Докладна записка с вх. №437 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г. Водеща комисия-„Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

5. Докладна записка с вх. №439 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

6. Докладна записка вх. №440 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

7. Докладна записка вх. №441 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020година. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

8. Докладна записка вх. №442 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

9. Докладна записка вх. №443 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

10. Докладна записка вх. №449 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“ 

11. Докладна записка вх. №450 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

12.Докладна записка вх. №451 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

13. Докладна записка вх. №452 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

14.Докладна записка вх. №461 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Каварна. Водеща комисия „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

15.Докладна записка вх. №468 относно предложение от председателя на Общински съвет - Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, относно безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост и Отмяна на решение №98 от Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година.

16. Постъпила молба с вх. №417 относно парцелен план за изграждане на брегоукрепително съоръжение – кейова стена.

17. Постъпила молба с вх. №428  относно продажба на имот от община Каварна.

18. Благодарствено писмо с вх. №422 от НЧ „Народен будител 1940“, село Българево относно реализиран проект „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ“ 

 

 

Постоянна комисия по

 „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка с вх. №433 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2022/2023 година

2.Докладна записка с вх. №436 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

3. Докладна записка с вх. №437 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

4. Докладна записка с вх. №439 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година. -Водеща комисия

5. Докладна записка вх. №440 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година. -Водеща комисия

6. Докладна записка вх. №441 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020година. -Водеща комисия

7. Докладна записка вх. №442 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна. -Водеща комисия

8. Докладна записка вх. №443 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г. -Водеща комисия

9.Докладна записка вх. №449 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна. -Водеща комисия

          10. Докладна записка вх. №450 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна. -Водеща комисия

11. Докладна записка вх. №451 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна. -Водеща комисия

12.Докладна записка вх. №452 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна. -Водеща комисия

13.Докладна записка вх. №461 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Каварна.

14. Благодарствено писмо с вх. №422 от НЧ „Народен будител 1940“, село Българево относно реализиран проект „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ“ 

15.Докладна записка вх. №468 относно предложение от председателя на Общински съвет - Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, относно безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост и Отмяна на решение №98 от Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година.

 

 

Постоянна комисия по

 „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

 

1. Докладна записка с вх. №434 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за промяна на начина на трайно ползване от „лозе“ на „нива“ на поземлени имоти на територията на община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №436 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

3. Докладна записка с вх. №437 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

4. Докладна записка с вх. №439 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година.

5.Докладна записка вх. №440 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година.

6. Докладна записка вх. №442 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

7. Докладна записка вх. №443 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г.

8.Докладна записка вх. №449 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна.

9.Докладна записка вх. №450 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

10. Докладна записка вх. №451 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна.

11.Докладна записка вх. №452 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна.

12. Постъпила молба с вх. №417 относно парцелен план за изграждане на брегоукрепително съоръжение – кейова стена.

13. Постъпила молба с вх. №428  относно продажба на имот от община Каварна.

14. Благодарствено писмо с вх. №422 от НЧ „Народен будител 1940“, село Българево относно реализиран проект „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ“

15.Докладна записка вх. №468 относно предложение от председателя на Общински съвет - Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, относно безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост и Отмяна на решение №98 от Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година.

 

 

 

Постоянна комисия по

 „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

 

1. Докладна записка с вх. №436 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

2. Докладна записка с вх. №437 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

3. Докладна записка с вх. №439 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година.

4.Докладна записка вх. №440 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година.

5. Докладна записка вх. №442 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

6. Докладна записка вх. №443 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г.

7. Докладна записка вх. №449 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна.

8.Докладна записка вх. №450 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

9. Докладна записка вх. №451 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна.

10.Докладна записка вх. №452 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна.

11. Благодарствено писмо с вх. №422 от НЧ „Народен будител 1940“, село Българево относно реализиран проект „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ“ 

 

 

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

 

1.Докладна записка с вх. №433 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2022/2023 година. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №436 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

3. Докладна записка с вх. №437 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

4. Докладна записка с вх. №439 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година.

5.Докладна записка вх. №440 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година.

6. Докладна записка вх. №441 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020година.

7. Докладна записка вх. №442 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

8. Докладна записка вх. №443 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г.

9. Благодарствено писмо с вх. №422 от НЧ „Народен будител 1940“, село Българево относно реализиран проект „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ“ 

 

 

Постоянна комисия по

„Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

1. Докладна записка с вх. №436 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

2. Докладна записка с вх. №437 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

3. Докладна записка с вх. №439 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година.

4.Докладна записка вх. №440 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година.

5. Докладна записка вх. №442 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

6. Докладна записка вх. №443 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г.

7.Докладна записка вх. №461 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Каварна. – Водеща комисия

8. Благодарствено писмо с вх. №422 от НЧ „Народен будител 1940“, село Българево относно реализиран проект „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ“ 

 

Постоянна комисия по

„Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка с вх. №433 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2022/2023 година

2.Докладна записка с вх. №434 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за промяна на начина на трайно ползване от „лозе“ на „нива“ на поземлени имоти на територията на община Каварна.

3. Докладна записка с вх. №436 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №437 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, за отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №439 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитарния годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година.

6.Докладна записка вх. №440 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година.

7. Докладна записка вх. №441 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020година.

8. Докладна записка вх. №442 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

9. Докладна записка вх. №443 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г.

10. Докладна записка вх. №449 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна.

11. Докладна записка вх. №450 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

12. Докладна записка вх. №451 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна.

13.Докладна записка вх. №452 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна.

14.Докладна записка вх. №461 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Каварна.

15. Благодарствено писмо с вх. №422 от НЧ „Народен будител 1940“, село Българево относно реализиран проект „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ“ 

16.Докладна записка вх. №468 относно предложение от председателя на Общински съвет - Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, относно безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост и Отмяна на решение №98 от Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година.