График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2017 година

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Петък, 20 януари 2017 г. 

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Петък, 20 януари 2017 г. 

15:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 23 януари 2017 г. 

14:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Понеделник, 23 януари 2017 г. 

15:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 24 януари 2017 г.

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 24 януари 2017 г.

15:00

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:
Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 3 относно преразглеждане на Решение № 223 по протокол № 17 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.12.2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 10 относно приемане на План за младежта за 2017 година.
3. Докладна записка вх. № 20 относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каварна за 2017 г.  
4. Докладна записка вх. № 12 относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 18 относно отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.  
6. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.  
7. Докладна записка вх. №  7 относно приемане на бюджета на община Каварна за 2017 година.
8. Докладна записка вх. № 23 относно даване на съгласие за осигуряване на собствен финансов ресурс, осигуряване на временна наличност на средства до възстановяването им от Програма Interreg V-A Румъния – България и приемане на позициите за управление на проект: „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” (LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”), реф. № 16.5.2.056, избран за финансиране по Програма  Interreg V-A Румъния – България.
9. Докладна записка вх. № 25 относно даване на осигуряване на разходите от бюджета на операцията, необходими за община Каварна като собствен принос по проект 16.4.2.017 – програма България – „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма”, одобрен в рамките на  програма  ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 3 относно преразглеждане на Решение № 223 по протокол № 17 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.12.2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 21 относно даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна.
3. Докладна записка вх. № 22 относно даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на списък по Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.
5. Докладна записка вх. № 18 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.  
6. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.  
7. Докладна записка вх. №  7 относно приемане на бюджета на община Каварна за 2017 година.

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 3 относно преразглеждане на Решение № 223 по протокол № 17 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.12.2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 24 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.
3. Докладна записка вх. № 19 относно определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017/2018 година. 
4. Докладна записка вх. № 23 относно даване на съгласие за осигуряване на собствен финансов ресурс, осигуряване на временна наличност на средства до възстановяването им от Програма Interreg V-A Румъния – България и приемане на позициите за управление на проект: „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” (LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”), реф. № 16.5.2.056, избран за финансиране по Програма  Interreg V-A Румъния – България.
5. Докладна записка вх. № 25 относно даване на осигуряване на разходите от бюджета на операцията, необходими за община Каварна като собствен принос по проект 16.4.2.017 – програма България – „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма”, одобрен в рамките на  програма  ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.
6. Докладна записка вх. № 21 относно даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна.
7. Докладна записка вх. № 22 относно даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна.
8. Докладна записка вх. № 15 относно определяне на наемна цена за общински маломерни парцели – земеделска земя.
9. Докладна записка вх. № 18 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.  
10. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.  
11. Докладна записка вх. №  7 относно приемане на бюджета на община Каварна за 2017 година.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 3 относно преразглеждане на Решение № 223 по протокол № 17 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.12.2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 13 относно изменение на Решение № 226 по протокол № 17 от 27.12.2016 г. на Общински съвет – Каварна.
3. Докладна записка вх. № 25 относно даване на осигуряване на разходите от бюджета на операцията, необходими за община Каварна като собствен принос по проект 16.4.2.017 – программа България – „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма”, одобрен в рамките на  програма  ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.
4. Докладна записка вх. № 18 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.  
5. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.  
6. Докладна записка вх. №  7 относно приемане на бюджета на община Каварна за 2017 година.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 3 относно преразглеждане на Решение № 223 по протокол № 17 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.12.2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на списък по Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.
3. Докладна записка вх. № 17 относно определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане съгласно ЗОС.
4. Докладна записка вх. № 18 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.  
5. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.  
6. Докладна записка вх. №  7 относно приемане на бюджета на община Каварна за 2017 година.
7. Докладна записка вх. № 10 относно приемане на План за младежта за 2017 година.
8. Докладна записка вх. № 24 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.
9. Докладна записка вх. № 19 относно определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017/2018 година. 
10. Докладна записка вх. № 8 относно приемане на Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия. 
11. Докладна записка вх. № 13 относно изменение на Решение № 226 по протокол № 17 от 27.12.2016 г. на Общински съвет – Каварна.


Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 3 относно преразглеждане на Решение № 223 по протокол № 17 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.12.2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 23 относно даване на съгласие за осигуряване на собствен финансов ресурс, осигуряване на временна наличност на средства до възстановяването им от Програма Interreg V-A Румъния – България и приемане на позициите за управление на проект: „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” (LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”), реф. № 16.5.2.056, избран за финансиране по Програма  Interreg V-A Румъния – България.
3. Докладна записка вх. № 25 относно даване на осигуряване на разходите от бюджета на операцията, необходими за община Каварна като собствен принос по проект 16.4.2.017 – програма България – „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма”, одобрен в рамките на  програма  ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.
4. Докладна записка вх. № 21 относно даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 22 относно даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна.
6. Докладна записка вх. № 15 относно определяне на наемна цена за общински маломерни парцели – земеделска земя.
7. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на списък по Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.
8. Докладна записка вх. № 18 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.  
9. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.  
10. Докладна записка вх. №  7 относно приемане на бюджета на община Каварна за 2017 година.
11. Докладна записка вх. № 8 относно приемане на Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.