График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец август 2016 година

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта - понеделник, 22 август 2016 г. 13:00
Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата - понеделник, 22 август 2016 г. 14:00
Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика-понеделник, 22 август 2016 г. 15:00 
Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми -вторник, 23 август 2016 г.13:30
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации-вторник, 23 август 2016 г. 14:00
Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси-вторник, 23 август 2016 г.15:00

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 335 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
2. Докладна записка вх. № 346 относно приемане на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
3. Докладна записка вх. № 339 относно информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2016 година.
4. Докладна записка вх. № 358 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016.
5. Докладна записка вх. № 351 относно промяна на наименования на общински целодневни детски градини в община Каварна.
6. Докладна записка вх. № 354 относно процедура за побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице.
 
Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 335 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
2. Докладна записка вх. № 346 относно приемане на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
3. Докладна записка вх. № 339 относно информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2016 година.
4. Докладна записка вх. № 358 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016.
5. Докладна записка вх. № 345 относно закупуване на МПС за нуждите на „МБАЛ-Каварна” ЕООД.
6. Докладна записка вх. № 348 относно промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.
7. Докладна записка вх. № 354 относно процедура за побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 335 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
2. Докладна записка вх. № 346 относно приемане на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
3. Докладна записка вх. № 339 относно информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2016 година.
4. Докладна записка вх. № 358 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016.
5. Докладна записка вх. № 347 относно приемане на проектобюджета за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
6. Докладна записка вх. № 345 относно закупуване на МПС за нуждите на „МБАЛ-Каварна” ЕООД.
7. Докладна записка вх. № 354 относно процедура за побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице.
8. Докладна записка вх. № 358 относно преразглеждане на решение № 157 по протокол № 11 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 02.08.2016 г.

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 335 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
2. Докладна записка вх. № 346 относно приемане на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
3. Докладна записка вх. № 339 относно информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2016 година.
4. Докладна записка вх. № 358 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016.
5. Докладна записка вх. № 349 относно промяна на начина на трайно ползване на пасище за други земеделски нужди в село Раковски, община Каварна.
6. Докладна записка вх. № 354 относно процедура за побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 335 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
2. Докладна записка вх. № 346 относно приемане на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
3. Докладна записка вх. № 339 относно информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2016 година.
4. Докладна записка вх. № 358 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016.
5. Докладна записка вх. № 353 относно определяне на представител на община Каварна за участие в общото събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич.
6. Докладна записка вх. № 354 относно процедура за побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 335 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
2. Докладна записка вх. № 346 относно приемане на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година.
3. Докладна записка вх. № 339 относно информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2016 година.
4. Докладна записка вх. № 358 относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2016.
5. Докладна записка вх. № 345 относно закупуване на МПС за нуждите на „МБАЛ-Каварна” ЕООД.
6. Докладна записка вх. № 348 относно промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.
7. Докладна записка вх. № 349 относно промяна на начина на трайно ползване на пасище за други земеделски нужди в село Раковски, община Каварна.
8. Докладна записка вх. № 353 относно определяне на представител на община Каварна за участие в общото събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич.
9. Докладна записка вх. № 354 относно процедура за побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице.
10. Докладна записка вх. № 355 относно попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.
11. Докладна записка вх. № 358 относно преразглеждане на решение № 157 по протокол № 11 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 02.08.2016 г.