Четиридесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 май 2022 г. /понеделник от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на 23 май 2022 година  /понеделник/ от 14:00 часа в залата на НЧ „Съгласие – 1890“ гр. Каварна при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с вх. № 256 относно присъждане на награди 24 „май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.
2. Докладна записка с вх. № 265 относно изразяване на становище против закриването на Районен съд Каварна и преструктурирането му към Районен съд Балчик.