Четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 октомври 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 440  

Относно: Одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30.06.2022година.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

2.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 439

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2021 година и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2021 година.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

3.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 472

Относно: Одобряване на проектобюджет за 2023госина и актуализирана бюджетна прогноза за 2024г. и 2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни данъци.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

4.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 433

Относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2022/2023 г.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

5.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 441

Относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община

 

Каварна, област Добрич“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

6.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 470

Относно: Намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура № BG06RDNP001-1.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, и тротоари, и съоръженията, и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

7.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 474

Относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022година за проект ROBG-528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената, финансиран по програма IRNTERREG VA Румъния – България 2014-2020година“.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

8.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 461

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Каварна.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

9.         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 480

Относно: Съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на държавен имот.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

10.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 468

Относно: Безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост и Отмяна на решение №98 от Протокол №8 от заседание проведено на 26.04.2016година.

Вносител:      Йордан  Стоянов

Председател на Общински съвет - Каварна

11.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 434

Относно: Промяна на начина на трайно ползване от „лозе“ на „нива“ на поземлени имоти на територията на община Каварна.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

12.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 449

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Свети Никола, община Каварна.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

13.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 450

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

14.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 451

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

15.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 452

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в град Каварна, община Каварна.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

16.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 442

Относно: Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

17.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 443

Относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.04.2022г.-31.07.2022г.

Вносител:       Елена Балтаджиева

Кмет на община Каварна

18.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 479

Относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 година на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД,  в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

Вносител:              Йордан  Стоянов

Председател на Общински съвет - Каварна

19.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 436

Относно: Отмяна на решение № 513 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

Вносител:              Йордан  Стоянов

Председател на Общински съвет - Каварна

20.       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с вх. № 437

Относно: Отмяна на решение № 514 по протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.08.2022 г.

Вносител:              Йордан  Стоянов

Председател на Общински съвет - Каварна

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна