Четиридесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2022 година / вторник/ от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 май 2022 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ 252 относно приемане на доклад за читалищните дейности в община Каварна през 2021г.
 2. Докладна записка с вх.№ 238 относно приемане на отчет за изпълнение на актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода м. ноември 2019г. – м. март 2022г.
 3. Докладна записка с вх.№ 253 относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021г. на дружеството „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.
 4. Докладна записка с вх.№ 217 относно даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2022 година за проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“, финансиран със средства по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
 5. Докладна записка с вх.№ 248 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 6. Докладна записка с вх.№ 286 относно актуализация на списъка на спортни обекти – общинска собственост, които могат да са обект на управление и разпореждане съгласно Закона за физическото възпитание и спорта.
 7. Докладна записка с вх.№ 224 относно отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна.
 8. Докладна записка с вх.№ 267 относно отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост в срок до предоставянето под наем на недвижимия имот в условие на публичен търг с явно наддаване.
 9. Докладна записка с вх.№ 242 относно отдаване под наем на недвижим имот – спортен обект публична общинска собственост.
 10. Докладна записка с вх.№ 232 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.
 11. Докладна записка с вх.№ 250 относно поправка на техническа грешка в текстовата част на т.1 на Решение № 447 по Протокол № 42 от 31.03.2022г. на Общински съвет – Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.
 12. Докладна записка с вх.№ 233 относно определяне на представител на община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич, насрочено на 23.05.2022 година.
 13. Докладна записка с вх.№ 285 Определяне на представител на Община Каварна в областната комисия за изработване на областна аптечна карта
 14. Докладна записка с вх.№ 283 Определяне на представител на Община Каварна в областната комисия за изработване на областна здравна карта
 15. Докладна записка с вх.№ 225 относно изменение на Решение № 392 по Протокол №35 от 30.11.2021г. на Общински съвет – Каварна, в частта на т.7.3.
 16. Докладна записка с вх.№ 226 относно даване на съгласие за закриване на Детска градина „Калинка“ с. Раковски, община Каварна.
 17. Докладна записка с вх.№ 254 относно преразглеждане на Решение № 297 по Протокол № 30 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 17.06.2021г.
 18. Докладна записка с вх.№ 255 относно попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна